Choose a searcher ×

Ochrana osobných údajov

 

 •   k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 •   Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 •   všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 •   získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 •   môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.cipobaxxshop.sk

MV Consult s.r.o.

sído: Trenčianska 724/44, 018 51Nová Dubnica

IČO: 44296801

DIČ:2022647308

 •   prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.cipobaxxshop.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

 •   účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 •   účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 •   účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar
 •   zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 •   prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 •   kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 •   údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 •   prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom tovar očakáva
 •   prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 •   prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

 

Zverejnenie údajov

 

 •   prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

 

Podmienky spracúvania

 

 •   prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 •   prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 •   prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Práva:

 

 •   Zákazník má právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké Vaše osobné údaje spracúvame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracúvame.
 •   Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.
 •   Právo na vymazanie. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Berte, prosím, do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať vždy, najmä nie vtedy, ak spracúvanie prebieha na legitímny účel a v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.
 •   Právo na obmedzenie spracúvania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracúvanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracúvať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme mať v úmysle v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať. 
 •   Právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov. Záleží nám na Vás, budeme preto veľmi radi, ak sa pred prípadným podaním sťažnosti obrátite priamo na nás a dáte nám tak príležitosť všetko vyriešiť priamo s Vami.
 •   Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Ak vznesiete proti spracúvaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, a to dovtedy, kým nepreukážeme závažné dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu (vrátanie profilovania), prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracúvať bez ďalšieho nutného dokazovania závažných dôvodov pre spracúvanie z našej strany.

 

Povinnosti:

 •   zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

 Ďalšie informácie

 

Tento dokument o spracúvaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či  aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom alebo upozornením umiestneným v prostredí našich Služieb). Odporúčame, aby ste informácie o spracúvaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.